Zorg voor langdurig zieke medewerker: de verantwoordelijkheid van werkgevers?

De organisatiescan is een onderzoek dat we met Personele Zaken uitvoeren binnen organisaties om te bepalen waar deze staan op het gebied van arbo en verzuim. We controleren hierbij in hoeverre de organisatie voldoet aan wet & regelgeving, maar ook hoe toekomstbestendig organisatie en bijbehorend personeel zijn. Dat onderzoeken we op drie niveaus: preventie, verzuim/inzetbaarheid en schadelast/nazorg. In dit artikel gaan we in op dat laatste, misschien wel het meest complexe niveau. Het onderzoek helpt dit eenvoudiger te maken en levert praktische oplossingen op. Met de juiste richting kun je zelf als werkgever al heel veel betekenen voor een medewerker die ziek uit dienst is gegaan!


Schadelast versus nazorg

Die nazorg die je hebt voor een zieke medewerker is ontzettend belangrijk. Natuurlijk gaat nazorg onder andere over de financiële risico’s die je loopt: de schadelast. Maar ook vanuit de relatie die je hebt met je medewerkers en vanuit puur goed werkgeverschap wil je de zorg voor (zieke) medewerkers goed geregeld hebben. We praten daarom niet alleen over ‘schadelast’, maar in de brede zin over ‘nazorg’.


Financiële risico’s van lang verzuim

Wist je dat je als werkgever na 2 jaar ziekte nog steeds lang (financieel) verantwoordelijk wordt gehouden voor “jouw” zieke medewerker? Je kunt je als organisatie danwel privaat verzekeren bij een verzekeraar, danwel publiek, via het UWV. Het is de bedoeling dat je als organisatie een bewuste keuze maakt voor de financiële gevolgen van het zogeheten “WGA risico”. Om zeggenschap te houden met betrekking tot re-integratie zorgt voor een belangrijk verschil in de WGA-schade. Een werkgever die voor het eigenrisicodragerschap heeft gekozen, heeft de mogelijkheid om zich actief met de re-integratie van de uitgevallen medewerker bezig te houden, mocht er onverwachts WGA-schade ontstaan.


Veel organisaties zijn zich niet of nauwelijks bewust van deze keuze en dat ze deze elke 2 à 3 jaar zouden moeten heroverwegen. Privaat verzekerd (ERD) zijn dekt op korte termijn de financiële risico’s, maar je behoudt als werkgever zelf meer verantwoordelijkheden dan de meeste ondernemers zich beseffen. Ben je publiek verzekerd, dan neemt het UWV weliswaar de regie over, maar je hebt als werkgever zeker nog invloed. Ontvangt een medewerker een uitkering van het UWV, dan kost je dat als werkgever hoe dan ook wat - hoe je ook verzekerd bent. Als je publiek verzekerd bent, gaat bijvoorbeeld de WGA-premie die je als werkgever betaalt na twee jaar na herberekening omhoog. Als je privaat verzekerd (eigen risicodrager) bent, kan de premie die je aan een verzekeraar betaalt eveneens stijgen (denk maar aan je eigen risico bij een autopolis). Dit kan voor één medewerker al oplopen tot zo’n 200.000 euro.


Kortom: is een medewerker ziek en niet meer in staat om te werken, dan betaal je daar hoge premies voor. Hoe minder de medewerker kan werken, hoe hoger de premies worden. Dit maakt dat het belangrijk is dat je in goed contact blijft met je zieke medewerker. Is de medewerker namelijk steeds meer in staat om te werken, dan kan wordt jou als werkgever minder toegerekend bij het betalen van de uitkering of in de toename van de premie. Ook kan het zijn dat iemand juist achteruitgaat. Dan is op een gegeven moment de IVA-uitkering aan de orde. Deze wordt betaald door de overheid en wordt niet toegerekend aan de werkgever. Het komt voor dat dit niet automatisch aangepast wordt. Sterker nog, dossiers van zieke medewerkers raken vaak in vergetelheid en verdwijnen uit beeld. En trek jij als werkgever niet aan de bel, dan doet niemand het. (Wil je overbodig hoge kosten voorkomen? Kijk dan hieronder snel verder onder PZ-Check – controle op beschikkingen).


Zorg dus dat je als werkgever goed weet waar je aan toe bent en contact onderhoudt met je (zieke) medewerkers!


PZ-Check nazorg

Om te achterhalen wat je als organisatie precies moet doen, hebben we met Personele Zaken een check ontwikkeld. Deze bieden we aan tegen no-cure no-pay. Hieronder delen we een aantal van de belangrijkste punten uit onze check:


Haal kennis in huis:

Heb je voldoende kennis in huis over schadelast/nazorg om de juiste keuzes te maken? Zeker voor grotere werkgevers kan het lonen om iemand in dienst te hebben die alle kennis heeft van WGA/casemanagement, al is het part-time. Voor kleine organisaties kan het inhuren van een externe expert realistischer zijn. Door de schade die je hiermee mogelijk voorkomt, loont dit al snel.


Controle op de beschikkingen:

Welke beschikkingen komen binnen en zijn deze correct? Ook het UWV maakt weleens fouten, dus zorg dat je de ontvangen beschikkingen periodiek controleert. Medio november vallen de WHK-beschikkingen (beschikkingen werkhervattingskas) op de mat. Heb je zelf niet de kennis in huis om deze controleren? Dan kunnen Personele Zaken en KrachtWerkt je ondersteunen. We helpen ook met het terugvragen van eventueel verkeerd toegerekende premies.


Neem gerust eens contact met ons op!


WGA-volgsysteem:

Check of je een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)-volgsysteem hebt. Dit klinkt groot, maar kan praktisch ingeregeld worden, bijvoorbeeld in de reeds bestaande online salaris-/personeelsregistratie of verzuimsysteem. Je kunt het ook in je eigen administratie bijhouden. Zorg dat je je medewerkers niet uit het oog verliest om onnodig hoge premies te voorkomen.


Inzicht in financiële geldstromen:

Wat komt er binnen en wat gaat er uit aan verzekeringskosten en premies? Dat klinkt simpel, maar zorg dat je weet waar je wat voor betaalt en neem niet zomaar aan dat een toegekende premie klopt.


Afspraken met arbodienstverlener:

Je kan met je arbodienstverlener veel regelen om verrassingen voor te blijven. Welke afspraken zijn er bijvoorbeeld over re-integratie en herbeoordelingen? Vaak weten werkgevers bijvoorbeeld niet dat zij zelf een verzoek in kunnen dienen voor een herbeoordeling. Zorg dat er altijd een warme overdracht plaatsvindt tussen werkgever en arbodienstverlener. Je kunt het uitbesteden, maar je blijft formeel verantwoordelijk. Weet waar je het over hebt en wat er speelt of laat je hierbij helpen.Wil je nog eens teruglezen hoe je zelf als werkgever in kunt zetten op de andere niveaus uit de organisatiescan? Bekijk dan onze artikelen over preventie en inzetbaarheid.

Onze selectie van praktijkverhalen

Praktijkverhalen